13 قانون که برای زندگی موفق به آن نیاز دارید!

13 قانون که دید شما را به زندگی تغییر می دهد


(جملات آموزنده )

👒1. آنچه که هرگز نباید بگوییم و آنچه که همیشه باید به یاد داشته باشیم!!!

👒2.هیچ وقت این دو  جمله رو نگو : 1)ازت متنفرم 2)دیگه نمیخوام ببینمت

👒3.هیچ وقت با این دو نفر همصحبت نشو : 1)از خود متشکر 2)وراج

👒4.هیچ وقت دل این دو نفر رو نشکن :1)پدر 2)مادر

👒5.هیچ وقت این دو تا کلمه رو نگو : 1)نمیتونم 2)بد شانسم

👒6.هیچ وقت این دو تا کارو نکن :1)دروغ 2)غیبت

👒7.هیچ وقت این دو تا جمله رو باور نکن :1)آرامش در اعتیاد. 2)امنیت دور از خانه

👒8.همیشه این دو تا جمله رو به خاطر بسپار:1)آرامش با یاد خدا 2)دعای پدرو مادر

افراد موفق به دیگران برای موفقیت کمک می کنند اما افراد شکست خورده از شکست دیگران خوشحال می شوند.

👒9.همیشه دوتا چیز و به یاد بیار:1)دوستای گذشته رو. 2)خاطرات خوبت رو                                
 

👒10.همیشه به این دو نفر گوش کن :1)فرد با تجربه. 2)معلم خوب

👒11.همیشه به دو تا چیز دل ببند :1)صداقت 2)صمیمیت

👒12.همیشه دست این دو نفرو بگیر:1)یتیم 2)فقیر

👒13.همیشه دو تا چیز رو از خودت دور نکن :1)لبخندت رو 2)مهربانی